previous arrow
next arrow
Slider
บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม
บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม

สถานพักฟื้นผู้สูงอายุโรคระบบประสาท ให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึงพฤติกรรม อาการของผู้รับบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ ด้วยความรัก ความอบอุ่นภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้ ความสำคัญแก่ผู้รับบริการดุจญาติมิตร ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพลานามัยของบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน

บริการของเรา
แม้นความจำจะลางเลือน แต่ความสุขยังยืนยง  ความรัก ความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการที่จะให้ผู้รับบริการ มีความสุขที่มีคุณภาพสูงสุด
บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม

เป็นสถานที่พัก พร้อมบริการจาก ทีมงาน ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึง พฤติกรรมอาการของ ผู้รับบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแล เอาใจใส่ผู้รับบริการ ด้วย ความรัก ความอบอุ่น ให้ความ สำคัญแก่ผู้รับ บริการดุจ ญาติมิตร ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และ พลานามัย

บริหารงานโดย
– รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
– พยาบาลวิชาชีพ
– เจ้าหน้าที่บริบาล 24 ชั่วโมง
– ทีมงานอาชีพ ด้านคหกรรม และ การรักษาความสะอาด พร้อมทีมรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง