Slide
Baanmeesuk-Slider-1-1
Baanmeesuk-Slider-2
Baanmeesuk-Slider-3
Baanmeesuk-Slider-4
Baanmeesuk-Slider-5
Baanmeesuk-Slider-6
Baanmeesuk-Slider-7
previous arrow
next arrow
บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม
บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม

สถานพักฟื้นผู้สูงอายุโรคระบบประสาท ให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึงพฤติกรรม อาการของผู้รับบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ ด้วยความรัก ความอบอุ่นภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้ ความสำคัญแก่ผู้รับบริการดุจญาติมิตร ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพลานามัยของบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน

บริการของเรา
แม้นความจำจะลางเลือน แต่ความสุขยังยืนยง  ความรัก ความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการที่จะให้ผู้รับบริการ มีความสุขที่มีคุณภาพสูงสุด
บ้านพักอาศัยเพื่อผู้สูงวัย ที่พร้อมด้วยการบริการอย่างเข้าใจ จากทีมงานที่มีการฝึกฝน ความรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุ ด้วยความเอาใจใส่ อบอุ่น ดังญาติมิตร เพื่อให้เกิดความสุขทั้งทางกาย และ ทางใจ
  • บริการดูแลกิจวัตรประจำวัน 24 ชั่วโมง พร้อมอาหารสุขภาพ 3 มื้อ
  • จัดกิจกรรมสันทนาการ และ การออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม ด้วยนักกายภาพ ทีมงานสุขภาพ
  • การป้องกัน และ กำจัดสิ่งสกปรก ด้วยระบบการทำความสะอาด มืออาชีพ ซักรีดคุณภาพ กำจัดขยะติดเชื้ออย่างมีระบบมาตรฐานเพื่อสุขภาพ
  • บริหารงานโดย รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาท และ ผู้ก่อตั้งศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานผูดูแล อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง